Zwroty i reklamacje

§1
REKLAMACJA PRODUKTU ORAZ SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

A. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
B. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia klientowi produkt bez wad. W przypadku stwierdzenia wad przez klienta, może on złożyć reklamację w formie pisemnej na adres: ul. Jagiellońska 3 / U1, 70-435 Szczecin.
bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mennicazachodniopomorska.pl. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: powód reklamacji, rodzaj oraz datę wystąpienia wady, dokumentację fotograficzną, żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży, a także dane kontaktowe składającego reklamację.

§1
PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

A. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na piśmie na adres: ul. Jagiellońska 3 / U1, 70-435 Szczecin, bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mennicazachodniopomorska.pl. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
B. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, na swój koszt, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt sprzedawcy. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, po otrzymaniu zwróconego produktu, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument.
C. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
D. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku:
1) Produktów Notowanych oraz innych umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
2) zamówień specjalnych, personalizowanych, produktów wykonanych na zamówienie,
3) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu zgodnie z przepisami art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
E. W wyjątkowych sytuacjach, Sprzedawca, na wniosek Kupującego, może wyrazić zgodę na odstąpienie przez Kupującego od umowy sprzedaży produktów notowanych. W takim przypadku wysokość należności podlegającej zwrotowi będzie każdorazowo wyliczana według aktualnego kursu skupu danego kruszcu tj. po aktualnym kursie skupu danego kruszcu tj. wg notowań London Gold Fixing w przypadku złota, London Silver Fixing – w przypadku srebra, the London Platinum & Palladium Market – w przypadku platyny i palladu (notowania wyrażone w EUR za uncję, tj. 31,1035 g), po bieżącym średnim kursie EUR z tego dnia podawanego przez Narodowy Bank Polski zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 15), a gdy taki kurs tego dnia nie zostanie podany – z poprzedniego Dnia Roboczego, minus 2% wartości zamówienia (koszty transakcyjne).

F. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 2) Ustawy o Prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W związku z powyższym, prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w odniesieniu do Towarów Notowanych.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.
Służymy wszelką pomocą.